EST ENG RUS
ajax loader
Slider

Valmisfirma põhikiri

1. ÜLDANDMED
1.1. Osaühingu ärinimeks on Hea Nimega OÜ (edaspidi osaühing).
1.2. Osaühingu asukoht on ___________ linn/vald, ___________maakond.
1.3. Osaühingu majandusaasta on 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini.

2. OSAKAPITAL JA OSAD
2.1. Osaühingu minimaalne osakapital on 2500 eurot ja maksimaalne osakapital 10000 eurot.
2.2. Osaühingu reservkapitali suuruseks on 1/10 osakapitali suurusest.
2.3. Osade eest võib tasuda rahaliste ja mitterahaliste sissemaksetega. Mitterahalisi sissemakseid hindab osaühingu juhatus. Seaduses sätestatud juhtudel kontrollib hindamist audiitor.
2.4. Osasid võib välja lasta hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust (ülekurss).
2.5. Osa või osa osast on vabalt võõrandatav teisele osanikule. Osa või osa osast võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel osanikel ostueesõigus ühe kuu jooksul lepingu esitamisest.
2.6. Osa võib pantida osanike otsuse alusel.

3. OSANIKE OTSUS
3.1. Osanikud võtavad otsuseid vastu koosolekul või koosolekut kokku kutsumata Äriseadustikus sätestatud viisil.
3.2. Osa iga 1 euro annab osanikule osanike koosolekul ühe hääle. Osanike koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul osalevate osanike või nende esindajate poolt on esindatud üle 1/2 osaühingu osadega määratud häältest.
3.3. Osanike koosoleku otsus on vastu võetud, kui otsuse poolt on antud üle 1/2, ühingu põhikirja muutmise, osakapitali suuruse muutmise, ühingu ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise või lõpetamise otsustamisel vähemalt 2/3 koosolekul esindatud osanike osadega määratud häältest.

4. JUHTIMINE
4.1. Juhatus on 1- kuni 5-liikmeline osaühingu juhtimisorgan, mis esindab ja juhib osaühingut.
4.2. Juhatuse liikmed valitakse osanike poolt tähtajatult.
4.3. Juhatuse ülesandeks on kõigi osaühingu tegevust puudutavate küsimuste lahendamine, mis ei ole osanike pädevuses. Juhatus peab tegutsema majanduslikult kõige otstarbekamal viisil.
4.4. Juhatuse liikmed võivad osaühingu nimel teha osaühingu igapäevase majandustegevuse raamest väljuvaid tehinguid, sealhulgas omandada, võõrandada ja koormata kinnis- ning vallasvara, väärtpabereid ja osalusi, võtta kohustusi ning anda tagatisi osanike nõusolekuta.
4.5. Osaühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

5. LÕPPSÄTTED
5.1. Osaühingul ei ole nõukogu ja osaühingul ei ole audiitorit, välja arvatud juhul, kui audiitori olemasolu nõue tuleneb seadusest.
5.2. Osanikud osalevad kasumi jaotamisel ja kahjumi kandmisel vastavalt nende osade nimiväärtusele. Osanikud võivad ühehäälse otsusega ette näha teistsuguse korra.
5.3. Osaühingu likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Osaühingu likvideerijateks on osanike koosoleku või kohtu poolt määratud isikud.
5.4. Osaühingu lõpetamisel allesjäänud vara võib osanikele jaotada nii rahaliste väljamaksetena kui ka asjade ja varaliste õigustena.