EST ENG RUS
ajax loader
Slider

Valmisfirma üleandmis-vastuvõtuakt

Valmisfirma ostmisega omandavad ostjad järgmised dokumendid, varad, õigused ja kohustused:

1. Üleantavad ühingu asutamisdokumendid ja registridokumendid
1.1. ühinguleping;
1.2. osanike otsus;
1.3. ümberkujundamisotsus ja sellega kinnitatud põhikiri;
1.4. registritoimingute väljavõte;
1.5. registrikaart;
1.6. osanike nimekiri;
1.7. käesolev akt.

2. Üleantavad ühingu raamatupidamisdokumendid
2.1. osakapitali sisse- ja väljamaksmise dokumendid;
2.2. vahearuanne (algbilanss);
2.3. arved.

3. Üleantav ühingu vara
3.1. ühingu kassas olev sularaha summas 2500 eurot.

4. Üleantav ühingu juhtimine
4.1. Üleandja:
4.1.1. kinnitab, et ühingu nimel ei ole akti allakirjutamiseni teostatud ühtegi majandustehingut peale osakapitali sisse- ja väljamaksete;
4.1.2. kinnitab, et ühingu juhtorganid ei ole peale käesolevas aktis nimetatud otsuste vastu võtnud ühtki otsust;
4.1.3. ei oma käesoleva akti allakirjutamise hetkest volitusi ühingu esindamiseks ja ühingu nimel tehingute tegemiseks (v.a. ühingu dokumentide, vara ja juhtimise üleandmiseks vajalikud toimingud ning akti p.-s 4.1.4. toodud toimingud);
4.1.4. korraldab kolme päeva jooksul dokumentide esitamise Äriregistrile muutunud asjaolude registrisse kandmiseks (ühingu ümberkujundamine, ühingu asukoha ja aadressi muutus, sidevahendite muutus);
4.2. Vastuvõtja:
4.2.1. võtab akti allakirjutamisega üle õigusaktidest ja ühingu põhikirjast tulenevad juhatuse liikme kohustused ja vastutuse, sealhulgas kohustuse ja vastutuse ühingu raamatupidamise korraldamise eest - kohustuse säilitada dokumente ning esitada aruandeid seaduses sätestatud vormis, korras ja tähtaegadel.

Kõik ülalnimetatu ehk kogu ettevõte, mille kaudu ühing tegutseb (asjad, õigused ja kohustused) on üleandja poolt üle antud ja vastuvõtja poolt vastu võetud, mida viimane kinnitab oma allkirjaga aktil.